Statut

Pentru a descarca Statutul ANAP – apasati aici.

STATUTUL ASOCIAŢIEI NAŢIONALE A AVIATORILOR PENSIONARI

DENUMIREA ŞI FORMA JURIDICĂ A ASOCIAŢIEI

Art. 1. Potrivit hotărârii membrilor fondatori menţionaţi în Actul Constitutiv de înfiinţare a unei asociaţii la nivel naţional, în baza Legii nr. 502/2004 privind asociaţiile pensionarilor şi în conformitate cu Dovada disponibilităţii denumirii nr. 81941/26.02.2010 eliberată de Ministerul Justiţiei privind denumirea asociaţiei, membrii fondatori menţionaţi la Art. 5 aprobă prezentul Statut.

Art. 2. Denumirea asociaţiei este „Asociaţia Naţională a Aviatorilor Pensionari” – persoană juridică română de drept privat, autonomă, neguvernamentală, fără scop patrimonial, apolitică, democratică şi deschisă – constituită în vederea apărării drepturilor şi a promovării intereselor economice şi sociale ale membrilor săi, pensionari, precum şi a urmaşilor acestora, fără nici o îngrădire.

Art. 3. (1) „Asociaţia Naţională a Aviatorilor Pensionari”, denumită în continuare „ANAP”, devine persoană juridică din momentul înscrierii ei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială asociaţia urmează să îşi aibă sediul social.
(2) În relaţiile cu terţii, dovada personalităţii juridice se face cu certificatul de înscriere emis de judecătoria menţionată la alin. (1).

Art. 4. Deviza asociaţiei este: ONOARE – DEMNITATE – TRAI DECENT !
MEMBRII FONDATORI AI ASOCIAŢIEI

Art. 5. Membrii fondatori ai ANAP sunt persoane care sunt pensionari şi care deţin sau au deţinut calitatea de personal aeronautic civil navigant profesionist conform Codului Aerian al României şi Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România.
DURATA ŞI SEDIUL ASOCIAŢIEI

Art. 6. Durata de funcţionare a ANAP, convenită de membrii fondatori, este pe termen nedeterminat.

Art. 7. La înfiinţare, sediul social al ANAP este în România, municipiul Bucureşti, sector 6, str. Sg. Ştefan Crişan, nr. 10. Ulterior înfiinţării, sediul social poate fi schimbat în baza hotărârii Adunării Generale sau Comitetului Director, potrivit atribuţiilor acestor organe de conducere.

Art. 8. ANAP îşi poate înfiinţa filiale şi/sau puncte de lucru în Bucureşti şi în ţară, în scopul desfăşurării activităţilor sale, prin hotărârea Adunării Generale sau Comitetului Director, cu respectarea prevederilor legale în domeniu.

Art. 9. ANAP poate deţine sau închiria spaţii necesare desfăşurării activităţilor sale.

SCOPUL ASOCIAŢIEI

Art. 10. Potrivit Actului Constitutiv al ANAP, asociaţia este constituită în vederea realizării următoarelor scopuri:

a) reprezentarea membrilor asociaţiei în raporturile cu Guvernul şi Parlamentul României, Administraţia Prezidenţială, instituţiile administraţiei publice locale şi centrale, precum şi în faţa instanţelor judecătoreşti, în vederea garantării şi apărării drepturilor legal câştigate;

b) reprezentarea membrilor asociaţiei în faţa organismelor şi instituţiilor internaţionale de profil în domeniul asigurărilor sociale, precum şi în faţa instituţiilor şi organismelor internaţionale privind apărarea şi garantarea drepturilor omului, inclusiv în faţa instituţiilor şi organismelor
internaţionale judiciare;

c) propunerea şi participarea la elaborarea şi/sau modificarea legislaţiei în sensul obţinerii drepturilor definite în prezentul articol şi a altor drepturi cuvenite membrilor asociaţiei;

d) apărarea dreptului fiecăruia dintre membrii asociaţiei, precum şi, în caz de deces, al urmaşilor acestora, la o pensie calculată şi acordată în condiţiile legii, respectiv, Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România, precum şi în condiţiile legislaţiei, directivelor, recomandărilor, principiilor şi normelor din Uniunea Europeană;

e) apărarea dreptului fiecăruia dintre membrii asociaţiei, precum şi, în caz de deces, al urmaşilor acestora, la obţinerea altor drepturi de asigurări sociale, potrivit legii;

f) apărarea dreptului membrilor asociaţiei de a li se respecta drepturile obţinute, astfel cum impun principiile Constituţiei României, inclusiv principiul neretroactivităţii legii;

g) organizarea unor activităţi de ajutorare şi asistenţă socială pentru membrii asociaţiei, în colaborare cu instituţiile specializate ale administraţiei publice centrale şi locale;

h) promovarea şi desfăşurarea de activităţi sociale – constituind o alternativă la sistemul de stat în problematica apărării drepturilor membrilor asociaţiei – care se vor desfăşura în toate formele sale legale, de către personalul legitimat, indiferent de statutul său în asociaţie;

i) organizarea de activităţi recreative, culturale şi sportive, pentru membrii asociaţiei şi pentru familiile acestora;

j) desfăşurarea altor activităţi cuprinse în Statutul ANAP sau hotărâte de Adunarea Generală, cu respectarea legislaţiei în domeniu în vigoare.

ALTE ACTIVITĂŢI ALE ASOCIAŢIEI

Art. 11. Pe lângă acţiunile şi activităţile necesare realizării scopurilor menţionate la Art. 10, în funcţie de posibilităţile financiare, ANAP va putea desfăşura şi următoarele activităţi:

– asigurarea de asistenţă juridică gratuită pentru membrii săi;

– organizarea şi desfăşurarea de conferinţe şi simpozioane prin care se urmăreşte promovarea activităţilor aeronautice civile;

– transmiterea cunoştinţelor acumulate în domeniul aeronautic de membrii asociaţiei către toate persoanele interesate de acest domeniu;

– participarea sub diferite forme, a membrilor asociaţiei, la desfăşurarea mitingurilor aviatice, în cadru organizat şi cu respectarea reglementărilor în domeniu;

– sprijinirea morală şi materială a persoanelor care vor să se iniţieze, să profeseze sau să-şi perfecţioneze cunoştinţele în domeniul aeronautic civil;

– organizarea şi/sau efectuarea de cursuri de iniţiere şi perfecţionare în domeniul aeronautic civil, pentru tinerii aspiranţi la profesia de aviator, cu mijloace proprii sau în colaborare cu instituţii, organizaţii ori experţi-persoane fizice;

– acordarea de facilităţi tinerilor aspiranţi la profesia de aviator, privind pregătirea acestora în cadrul instituţiilor de învăţământ aeronautic civil şi în şcolile de pilotaj;

– editarea, în regie proprie sau în colaborare cu alte persoane fizice şi/sau juridice, de materiale documentare de specialitate şi promovare a aviaţiei civile, tipărite, video şi/sau audio;

– realizarea de emisiuni şi programe de televiziune în scopul promovării şi cunoaşterii domeniului aeronautic şi a profesiei de aviator;

– identificarea de evenimente şi locuri cu semnificaţie istorică deosebită în domeniul aeronautic în scopul fixării de plăci comemorative ori ridicarea de monumente care să marcheze şi să păstreze memoria personalului aeronautic decedat în accident de aviaţie;

– sprijinirea morală şi materială a urmaşilor şi rudelor personalului aeronautic decedat în accident de aviaţie;

– iniţierea şi întocmirea, pe cont propriu sau în colaborare cu instituţii specializate în domeniu, de statistici în legătură cu orice activitate din domeniul aeronautic civil şi/sau referitoare la personalul aeronautic civil navigant;

– orice alte activităţi hotărâte de Adunarea Generală sau de Comitetul Director, cu respectarea prevederilor legale.

PATRIMONIUL ŞI VENITURILE ASOCIAŢIEI

Art. 12. (1) Membrii fondatori au hotărât, prin consens, ca patrimoniul iniţial al ANAP, la data înfiinţării ei, să fie în sumă de 6.900 Lei, constituit prin contribuţia financiară a fiecărui membru fondator cu suma de 100 Lei, în numerar.

(2) Contribuţia prevăzută la alin. (1) va fi depusă, la înfiinţare, în contul bancar ce va fi deschis, în acest scop, pe seama persoanei juridice ANAP.

(3) Ulterior înfiinţării ANAP, patrimoniul acesteia va fi majorat prin aportul membrilor înscrişi pe bază de ADEZIUNE, cu aceeaşi contribuţie prevăzută la alin. (1), plătită la data înscrierii.

(4) Valoarea contribuţiei prevăzută la alin. (3) este valabilă pentru cei care se vor înscrie în ANAP în perioada de 6 luni de la înfiinţarea acesteia. Pentru înscrierile efectuate după această perioadă, valoarea acestei contribuţii va fi stabilită de Comitetul Director.

(5) Patrimoniul ANAP (activul patrimonial) poate fi majorat şi prin aport suplimentar al membrilor asociaţiei, prin hotărârea Adunării Generale sau Comitetului Director, potrivit atribuţiilor acestor organe de conducere.

(6) Contribuţiile prevăzute la alin. (3) – (5) pot fi depuse la sediul asociaţiei – persoanei împuternicite în acest sens, sau direct în contul bancar al ANAP.

(7) Pe perioada existenţei sale şi în scopul desfăşurării activităţilor propuse, ANAP poate primi liberalităţi sau donaţii de la persoane fizice sau juridice din România sau din străinătate, sub formă bănească sau bunuri mobile şi imobile.

(8) Patrimoniul ANAP poate fi folosit, ori de câte ori este nevoie, numai pentru realizarea scopurilor, obiectivelor şi activităţilor sale, prevăzute în prezentul Statut sau stabilite de Adunarea Generală, în interesul membrilor asociaţiei, în condiţiile legii şi cu obligativitatea reîntregirii lui din
sumele încasate ulterior din cotizaţii.

(9) Este interzisă folosirea patrimoniului ANAP pentru realizarea de donaţii sau liberalităţi în interesul altor persoane fizice sau juridice.

Art. 13. Pentru cheltuielile necesare înfiinţării şi funcţionării ANAP, toţi membrii asociaţiei vor contribui cu o sumă de 200 Lei fiecare, în numerar, astfel:

a) la înfiinţarea ANAP – membrii fondatori;

b) la data înscrierii în ANAP – membrii înscrişi pe bază de ADEZIUNE.

Art. 14. (1) După înfiinţarea ANAP şi pe toată perioada de funcţionare a acesteia, fiecare membru al asociaţiei va plăti o cotizaţie lunară la o valoare stabilită de Comitetul Director, în funcţie de activităţile desfăşurate de asociaţie.

(2) Cotizaţia lunară nu va putea fi stabilită peste valoarea în Lei a 20 EURO, decât prin hotărârea Adunării Generale.

(3) Cotizaţia stabilită în condiţiile alin. (1) şi (2) poate fi plătită lunar sau, în avans, pentru mai multe luni. În situaţia în care cotizaţia se achită în avans, aceasta va putea fi plătită numai pentru lunile din anul calendaristic în care se face plata.

Art. 15. Patrimoniul ANAP şi veniturile necesare desfăşurării activităţilor sale, se pot constitui şi din alte surse, după cum urmează:

– din contribuţii, donaţii şi/sau sponsorizări, de la membrii asociaţiei şi de la alte persoane fizice şi juridice;

– dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legii;

– din activităţi economice directe desfăşurate de ANAP;

– din dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de ANAP;

– resurse de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale;

– alte venituri prevăzute de lege.

DOBÂNDIREA CALITĂŢII DE MEMBRU AL ASOCIAŢIEI

Art. 16. Membrii fondatori menţionaţi la Art. 5, prin liberul lor consimţământ exprimat prin semnarea Actului Constitutiv al ANAP şi prezentului Statut, sunt membri de drept ai asociaţiei.

Art. 17. În ANAP, fiind o asociaţie deschisă, se poate înscrie şi poate deveni membru asociat cu drepturi depline orice persoană care îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii:

a) are calitatea de pensionar şi primeşte o pensie legal obţinută;

b) deţine sau a deţinut calitatea de personal aeronautic civil navigant profesionist conform Codului Aerian al României şi Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România;

c) îşi exprimă liber consimţământul de a fi membru al asociaţiei, prin completarea şi semnarea unei ADEZIUNI în acest sens;

d) îşi însuşeşte prevederile Actului Constitutiv al ANAP şi prezentului Statut şi se obligă:

– să respecte prevederile acestora, precum şi hotărârile Adunării Generale şi ale Comitetului Director;

– să ducă la îndeplinire obiectivele şi scopurile pentru care ANAP a fost înfiinţată.

e) achită, la data înscrierii, contribuţia la patrimoniul ANAP conform prevederilor Art. 12 alin. (3) – (6);

f) achită, la data înscrierii, contribuţia la cheltuielile de înfiinţare a ANAP şi de începere a funcţionării acesteia, conform prevederilor Art. 13 lit. b).

Art. 18. Pot fi membri ai asociaţiei şi persoanele care primesc sau sunt îndreptăţite să primească pensie de urmaş în calitate de urmaşi legali ai persoanelor care, în perioada cât au fost în activitate, au deţinut calitatea de personal aeronautic civil navigant profesionist conform Codului Aerian al României şi Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România, cu respectarea prevederilor Art. 17 lit. c) – f).

Art. 19. Membrii ANAP menţionaţi la Art. 16, 17 şi 18 sunt membri egali, cu statut de membri asociaţi cu drepturi depline, având aceleaşi drepturi, obligaţii şi răspunderi.

Art. 20. (1) Prin hotărârea Adunării Generale şi numai prin hotărârea acestui organ de conducere, asociaţia poate acorda titlul de membru de onoare al ANAP oricărui membru al asociaţiei care îndeplineşte una sau mai multe din următoarele condiţii:

– în decursul activităţii sale, a obţinut rezultate şi/sau merite deosebite în domeniul aeronautic civil;

– prin comportamentul şi acţiunile sale, şi-a adus aportul considerabil la promovarea şi recunoaşterea personalului aeronautic civil navigant ca o categorie profesională specială, sau şi-a adus aportul la recunoaşterea şi obţinerea drepturilor ce se cuvin acestei categorii profesionale;

– prin activitatea desfăşurată şi acţiunile întreprinse în decursul carierei sale de aviator, a demonstrat că este demn de a primi acest titlu.

(2) Hotărârea privind acordarea titlului de membru de onoare al ANAP se ia cu jumătate plus unu din numărul voturilor liber exprimate de membrii prezenţi în Adunarea Generală.

(3) Odată cu acordarea diplomei de membru de onoare al ANAP, asociaţia va acorda şi o medalie care să exprime simbolic motivele acordării acestui titlu. Forma, conţinutul, aspectul şi expresivitatea acestora vor fi stabilite de Comitetul Director.

PIERDEREA CALITĂŢII DE MEMBRU AL ASOCIAŢIEI

Art. 21. Pierderea calităţii de membru al asociaţiei poate avea loc:

– prin renunţare expresă la calitatea de membru al asociaţiei;

– prin excludere pentru abateri grave de la prevederile Actului Constitutiv al ANAP şi prezentului Statut;

– prin excludere pentru atitudinea, comportamentul şi/sau declaraţii publice care produc prejudicii de imagine asociaţiei, organelor de conducere sau membrilor acestora;

– prin neplata cotizaţiei pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive;

– prin deces.

Art. 22. (1) Respectând dreptul la asociere – prin voinţa liber exprimată a părţilor care se asociază – membrii Adunării Generale pot hotărî excluderea din ANAP a unui membru al său în cazul în care comportamentul sau acţiunile acestuia sunt apreciate ca fiind nedemne pentru un membru al ANAP sau sunt apreciate ca fiind împotriva intereselor membrilor asociaţiei.

(2) Aprecierile prevăzute la alin. (1) sunt rezultatul analizei şi judecăţii individuale a membrilor asociaţiei prezenţi în Adunarea Generală, exprimate liber prin vot, votul fiind considerat un drept incontestabil al fiecăruia de a mai accepta sau a nu mai accepta să fie asociat cu persoana propusă pentru excludere.

(3) Propunerea de excludere din asociaţie poate fi făcută de oricare persoană care a dobândit calitatea de membru al asociaţiei, iar hotărârea Adunării Generale este definitivă.

(4) Hotărârea de excludere se ia cu jumătate plus unu din numărul voturilor valabil exprimate ale membrilor prezenţi în Adunarea Generală.

Art .23. Hotărârea de excludere a unui membru din ANAP poate fi luată şi de Comitetul Director în condiţiile în care membrii acestuia consideră excluderea ca fiind o măsură strict necesară. Hotărârea de excludere luată de Comitetului Director se supune validării, prin vot, Adunării Generale la prima sa şedinţă.

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MEMBRILOR ASOCIAŢIEI

Art. 24. Membrii asociaţiei au următoarele drepturi şi obligaţii:

1. să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale asociaţiei şi să hotărască în mod liber, potrivit conştiinţei lor exprimată prin vot, asupra tuturor problemelor interesând asociaţia în vederea realizării scopurilor şi obiectivelor acesteia;

2. în cazul în care sunt aleşi în organele de conducere ale asociaţiei, să dea dovadă de bună credinţă şi să apere interesele membrilor asociaţiei, cu respectarea prevederilor legii, Actului Constitutiv al ANAP şi prezentului Statut, precum şi să ducă la îndeplinire sarcinile ce îi sunt încredinţate;

3. să fie apăraţi şi asistaţi în instanţă, cu sprijinul asociaţiei, în vederea apărării intereselor şi drepturilor economice şi sociale ce li se cuvin;

4. să solicite sprijin asociaţiei atunci când consideră că aceasta le poate fi de ajutor;

5. să primească ajutor financiar din partea asociaţiei în caz de accident, boală, calamitate şi altele asemenea, în cuantum stabilit de Comitetul Director, în funcţie de fondurile disponibile;

6. să respecte prevederile Actului Constitutiv al ANAP şi prezentului Statut;

7. să participe la lucrările Adunării Generale;

8. să mandateze în scris un alt membru al asociaţiei care să îl reprezinte şi să voteze în mod valabil în locul său, în cazul în care sunt în imposibilitate să participe la şedinţele Adunării Generale;

9. o persoană nu poate vota în cadrul unei Adunări Generale, prin mandat de reprezentare şi vot, pentru mai mult de 5 membri;

10. să participe la toate activităţile şi acţiunile organizate de ANAP;

11. să achite lunar cotizaţia stabilită de organele de conducere, în conformitate cu prevederile prezentului Statut;

12. să nu lezeze în nici un fel interesele şi imaginea asociaţiei sau membrilor acesteia;

13. să nu desfăşoare acţiuni care contravin scopurilor şi intereselor membrilor asociaţiei;

14. să nu exprime opinii în mass-media, indiferent de conţinutul acestora, în numele ANAP sau membrilor săi, fără a fi desemnat în acest sens de organele de conducere, această acţiune constituind abatere gravă care se sancţionează cu excluderea din ANAP cu respectarea prevederilor prezentului Statut.

ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA ASOCIAŢIEI

Art. 25. Organele de conducere, administrare şi control ale ANAP sunt următoarele:

a) Adunarea Generală;

b) Comitetul Director;

c) Preşedintele asociaţiei;

d) Secretariatul asociaţiei;

e) Biroul Executiv;

f) Comisia de cenzori.

Art. 26. Adunarea Generală este organul suprem de conducere al ANAP şi este alcătuită:

– din totalitatea membrilor fondatori – la înfiinţare;

– din totalitatea membrilor asociaţiei – ulterior înfiinţării şi pe toată durata funcţionării.

Art. 27. Adunarea Generală a ANAP are următoarele atribuţii:

a) stabileşte scopurile şi obiectivele generale ale asociaţiei;

b) urmăreşte realizarea în concret a scopurilor şi obiectivelor asociaţiei de către Comitetul Director şi aprobă raportul de activitate anual al acestuia;

c) completează şi hotărăşte planul de activitate anuală al asociaţiei, propus iniţial de Comitetul Director;

d) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil;

e) alege şi revocă Preşedintele şi Vicepreşedintele asociaţiei;

f) alege şi revocă membrii Comitetului Director al asociaţiei;

g) verifică şi aprobă raportul Comisiei de Cenzori şi aprobă descărcarea de gestiune;

h) aprobă modificarea Statutului şi a Actului Constitutiv ale ANAP; modificarea se va înregistra şi devine opozabilă terţilor din momentul înscrierii ei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul social asociaţia; demersurile pentru înscrierea modificării Statutului, Actului Constitutiv şi a schimbării sediului ANAP se întreprind de către Comitetul Director;

i) acţionează în numele asociaţiei şi în numele membrilor săi, atunci când interesele acestora o cer, pentru chestiuni având legătură cu scopul şi obiectul ei de activitate;

j) în numele membrilor asociaţiei, reprezintă interesele acestora în faţa instanţelor de judecată interne şi internaţionale, precum şi în faţa celorlalte organe şi organizaţii guvernamentale sau nonguvernamentale;

k) iniţiază şi promovează acţiuni civile, precum şi plângeri penale;

l) iniţiază şi promovează plângeri la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului (C.E.D.O.);

m) iniţiază şi promovează plângeri şi sesizări la Parlamentul European, Comisia Europeană, Curtea de Justiţie a Comunităţii Europene (C.J.C.E.), precum şi către alte organisme internaţionale;

n) iniţiază şi promovează plângeri şi sesizări la Parlamentul României, Avocatul Poporului, precum şi către alte organisme interne;

o) hotărăşte şi aprobă iniţierea unor proteste publice;

p) hotărăşte dizolvarea şi lichidarea ANAP, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;

q) hotărăşte fuziunea sau afilierea ANAP cu alte asociaţii având acelaşi scop şi acelaşi obiect de activitate;

r) hotărăşte schimbarea sediului ANAP sau validează decizia Comitetului Director de schimbare a sediului;

s) hotărăşte asupra măririi sau micşorării cuantumului aportului la patrimoniu şi asupra cotizaţiei lunare propuse sau stabilite de Comitetul Director;

t) aprobă primirea unor resurse financiare de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;

u) hotărăşte acordarea unor ajutoare materiale pentru membrii asociaţiei aflaţi în nevoie;

v) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau derivând din modificarea sau completarea prezentului Statut.

Art. 28. (1) Adunarea Generală ordinară se întruneşte o dată pe an şi are drept de control permanent asupra activităţii Preşedintelui, Comitetului Director, Secretariatului asociaţiei, Biroului Executiv şi Comisiei de cenzori.

(2) Convocarea Adunării Generale ordinare a asociaţiei se face de către Preşedintele asociaţiei sau la cererea adresată acestuia de către Comitetul Director.

(3) Adunările Generale pot fi şi extraordinare, acestea convocându-se ori de câte ori este necesar pentru rezolvarea unor probleme privind asociaţia.

(4) Adunarea Generală extraordinară se convoacă de către Preşedintele asociaţiei în aceleaşi condiţii ca Adunările Generale ordinare.

(5) Adunarea Generală extraordinară mai poate fi convocată şi la cererea scrisă a cel puţin o treime din totalul membrilor asociaţiei, adresată Preşedintelui asociaţiei sau Comitetului Director.

(6) Preşedintele asociaţiei nu poate refuza convocarea Adunării Generale.

Art. 29. (1) Preşedintele asociaţiei, la cererea Comitetul Director, este obligat să convoace Adunarea Generală ordinară în primul trimestru al anului în curs, iar când convocarea este solicitată de cel puţin o treime din numărul membrilor asociaţiei, Adunarea Generală trebuie întrunită cel mai târziu în 15 zile de la solicitarea scrisă formulată în acest sens.

(2) Convocarea Adunărilor Generale ordinare şi extraordinare se poate realiza prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin publicarea unui anunţ într-un ziar cu acoperire naţională sau prin orice alte mijloace de comunicare (telefon, E-mail), cu condiţia absolută ca, între data convocării şi data desfăşurării şedinţei efective, să existe un interval de cel puţin 15 zile calendaristice.

Art. 30. (1) Hotărârile Adunărilor Generale ordinare sau extraordinare se iau în mod valabil, în toate situaţiile, cu votul reprezentând jumătate plus unu din numărul voturilor liber exprimate ale membrilor prezenţi la adunare.

(2) Adunările Generale ordinare şi extraordinare sunt legal convocate şi îşi pot desfăşura activitatea dacă la lucrările acestora sunt prezenţi jumătate plus unu din totalul membrilor asociaţiei.

(3) În cazul în care, urmare convocării Adunării Generale ordinare şi extraordinare, nu se realizează cvorumul statutar, convocarea se repetă fiind obligatoriu ca, între data convocării iniţiale şi data convocării ulterioare, să existe un interval de cel puţin 15 zile calendaristice libere. În această situaţie, hotărârile se iau în mod valabil cu jumătate plus unu din totalul membrilor prezenţi la adunare.

(4) Votul este valabil şi dacă este exprimat prin scrisoare recomandată în plic închis.

Art. 31. Şedinţele Adunărilor Generale ordinare sau extraordinare sunt conduse de Preşedintele asociaţiei sau, în cazul în care acesta este în imposibilitate de a-şi exercita funcţia sau nu este prezent la adunare, de către Vicepreşedintele asociaţiei.

Art. 32. (1) Preşedintele asociaţiei este organul executiv de conducere al acesteia şi este ales de Adunarea Generală ordinară sau extraordinară, în condiţiile prezentului Statut, pentru un mandat de 4 ani.

(2) Preşedintele asociaţiei este, de drept, Preşedinte al Comitetului Director şi Preşedinte al Biroului Executiv.

Art. 33. Preşedintele asociaţiei are următoarele atribuţii:

a) reprezintă şi apără interesele asociaţiei în raport cu terţii, în România şi în străinătate;

b) prezidează şedinţele Adunării Generale, Comitetului Director şi Biroului Executiv;

c) semnează hotărârile Adunărilor Generale ordinare şi extraordinare ale ANAP;

d) contrasemnează deciziile Comitetului Director şi ale Biroului Executiv ;

e) convoacă şedinţele Comitetului Director şi Biroului Executiv, conduce şi coordonează activitatea acestor organe de conducere;

f) semnează acţiunile civile, plângerile penale şi celelalte sesizări stabilite de Adunarea Generală sau Comitetul Director;

g) este împuternicit să facă declaraţii publice referitoare la activitatea ANAP;

h) poate hotărî iniţierea unor proteste publice ale asociaţiei pentru probleme legate de scopul şi obiectul de activitate al acesteia;

i) îndeplineşte orice alte atribuţii ce-i sunt conferite de prezentul Statut sau care sunt dispuse de Adunarea Generală ori Comitetul Director;

j) poate lua orice decizie în numele ANAP şi poate lua orice măsură pe care o consideră necesară în vederea realizării scopurilor şi activităţilor acesteia în bune condiţii, cu respectarea prevederilor legale în acest sens;

k) răspunde în faţa Adunării Generale şi Comitetului Director de deciziile, măsurile şi acţiunile sale.

Art. 34. (1) Vicepreşedintele asociaţiei are atribuţii executive în cadrul ANAP şi este ales de Adunarea Generală ordinară sau extraordinară, în condiţiile prezentului Statut, pentru un mandat de 4 ani.

(2) Vicepreşedintele îndeplineşte atribuţiile Preşedintelui asociaţiei şi realizează în concret atribuţiile date de Adunarea Generală sau Comitetul Director, în intervalul când Preşedintele se află în imposibilitate temporară de a-şi duce la îndeplinire atribuţiile.

(3) Vicepreşedintele asociaţiei îndeplineşte orice alte atribuţii ce îi sunt conferite de prezentul Statut sau care sunt dispuse de Adunarea Generală ordinară sau extraordinară ori de Comitetul Director.

(4) Vicepreşedintele asociaţiei este, de drept, Vicepreşedinte al Comitetul Director şi Vicepreşedinte al Biroul Executiv.

Art. 35. (1) Comitetul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale sub conducerea Preşedintelui asociaţiei.

(2) Poate fi aleasă în Comitetul Director orice persoană care este membru al asociaţiei.

(3) Comitetul Director este compus din 9 membri aleşi de Adunarea Generală pe o perioadă de 4 ani. El lucrează valabil sub conducerea Preşedintelui asociaţiei sau a Vicepreşedintelui, în componenţa a minim 7 membri, iar hotărârile se adoptă cu votul majorităţii simple a membrilor prezenţi.

Art. 36. În exercitarea competenţei sale, Comitetul Director are următoarele atribuţii:

a) prezintă Adunării Generale rapoartele de activitate pe perioada anterioară, privind realizarea obiectivelor şi scopurilor asociaţiei, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi proiectul privind programul, scopurile şi obiectivele viitoare ale asociaţiei;

b) solicită Preşedintelui convocarea Adunării Generale ordinare sau extraordinare, ori de câte ori este cazul, pentru rezolvarea problemelor privind obiectivele şi scopurile asociaţiei;

c) încheie acte juridice în numele ANAP şi pentru aceasta;

d) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală, inclusiv aplicarea măsurii de excludere din asociaţie în condiţiile prevederilor prezentului Statut;

e) reprezintă asociaţia în relaţiile cu terţii, persoane fizice şi persoane juridice, în condiţiile stabilite în prezentul Statut sau de Adunarea Generală, atunci când Preşedintele şi Vicepreşedintele se află în imposibilitatea temporară de a-şi desfăşura activitatea;

f) propune Adunării Generale dizolvarea şi lichidarea asociaţiei;

g) între sesiunile Adunării Generale, are şi atribuţiile acesteia, menţionate la Art. 27, cu excepţia celor de la lit. b), e) – h) şi p).

Art. 37. (1) Comitetul Director lucrează în şedinţe colegiale convocate de Preşedintele asociaţiei, ori de câte ori este nevoie, în intervalul dintre sesiunile Adunării Generale.

(2) În vederea îndeplinirii sarcinilor şi atribuţiilor care îi revin, precum şi în vederea realizării scopurilor şi obiectivelor asociaţiei, Comitetul Director emite Hotărâri şi Decizii semnate de toţi membrii acestuia prezenţi în şedinţă.

(3) Comitetul Director nu este remunerat pentru activitatea desfăşurată, dar vor fi decontate, pe bază de documente justificative, toate cheltuielile de transport şi cazare (tren, taxi, hotel, etc.) efectuate de către membrii acestuia.

Art. 38. (1) Secretariatul asociaţiei este organul care desfăşoară activitatea curentă a asociaţiei.

(2) Secretariatul este format din 2 persoane desemnate de Comitetul Director: Secretarul General al asociaţiei şi Secretarul adjunct. Aceştia sunt membri ai asociaţiei şi desfăşoară activitate neremunerată.

(3) Secretariatul este subordonat ierarhic Adunării Generale, Comitetului Director şi Preşedintelui asociaţiei;

Art. 39. Atribuţiile Secretarului General sunt:

– întocmeşte procesele verbale de şedinţă ale Adunării Generale şi ale Comitetului Director;

– poartă răspunderea în faţa Adunării Generale, Comitetului Director şi Preşedintelui asociaţiei, în legătură cu realizarea activităţilor şi scopurilor asociaţiei, concretizate în activitatea Secretariatului asociaţiei;

– ţine şi administrează arhiva asociaţiei, este depozitarul documentelor de înregistrare legală a asociaţiei;

– ţine registrul privind membrii fondatori ai ANAP şi al membrilor care aderă la asociaţie ulterior înfiinţării acesteia;

– încasează şi ţine evidenţa plăţii cotizaţiilor membrilor şi le raportează Preşedintelui asociaţiei, Comitetului Director şi apoi Comisiei de Cenzori, împreună cu celelalte acte contabile şi toate celelalte documente în legătură cu activitatea asociaţiei.

Art. 40. Secretarul adjunct contribuie permanent la desfăşurarea activităţilor curente ale Secretariatului şi preia atribuţiile Secretarului General în intervalul când acesta se află în imposibilitate temporară de a-şi aduce la îndeplinire atribuţiile.

Art. 41. (1) Biroul Executiv este format din 5 membri. Din Biroul Executiv fac parte, de drept, Preşedintele asociaţiei şi Vicepreşedintele, Secretarul General şi Secretarul adjunct şi un membru activ, acesta din urmă fiind ales de către Comitetul Director.

(2) Biroul Executiv se ocupă de administrarea curentă a asociaţiei şi de ducerea la îndeplinire a activităţilor acesteia, fiind subordonat ierarhic Preşedintelui asociaţiei.

Art. 42. Comisia de cenzori este compusă din 3 membri. Componenţa Comisiei de Cenzori va fi stabilită de Comitetul Director.

Art. 43. În exercitarea competenţei sale, Comisia de Cenzori îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) verifică modul în care ANAP este administrată patrimonial şi financiar de către Biroul Executiv;

b) întocmeşte rapoarte, pe care le prezintă Comitetului Director şi Adunării Generale;

c) participă la şedinţele Comitetului Director, fără drept de vot;

d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în prezentul Statut sau stabilite de Comitetul Director ori Adunarea Generală;

e) verifică situaţia patrimonială şi financiară a asociaţiei şi întocmeşte raportul financiar privind lichidarea ANAP.

f) asigură controlul financiar intern al asociaţiei la expirarea fiecărui an financiar şi prezintă Adunării Generale spre aprobare un raport pe care, după verificare, aceasta îl aprobă sau îl infirmă. În cazul în care Adunarea Generală infirmă constatările raportului, aceasta poate recurge, pentru verificarea anului financiar, la un expert autorizat. Raportul expertului autorizat este supus aprobării Adunării Generale.

Art. 44. Comisia de Cenzori poate fi descărcată de sarcini şi înlocuită cu altă Comisie de Cenzori de către Comitetul Director sau Adunarea Generală, cu votul majorităţii simple a membrilor prezenţi la şedinţă.

REGISTRELE ASOCIAŢIEI

Art. 45. Prin Secretariatul său, ANAP va avea următoarele registre:

1. Registrul privind evidenţa membrilor asociaţiei
Acest registru va cuprinde, în ordinea cronologică a înscrierii, membrii fondatori şi membrii înscrişi pe bază de ADEZIUNE. Menţiunile din registru vor atesta numele şi prenumele, domiciliul, CNP, data aderării, data pensionării şi documentul care atestă calitatea de membru al asociaţiei, precum şi persoana care face înregistrarea. Registrul va cuprinde data şi motivul pentru care membrul asociaţiei pierde această calitate.

2. Registrul privind evidenţa contribuţiilor şi cotizaţiilor membrilor
Acest registru va cuprinde, în ordine cronologică, numele şi prenumele înregistrate în Registrul privind evidenţa membrilor asociaţiei, sumele plătite de fiecare membru cu titlu de contribuţie la înscriere şi cotizaţiile lunare încasate de asociaţie de la fiecare membru, modalitatea de plată (numerar cu chitanţă sau depunere directă în contul ANAP), numărul şi data documentului de încasare/plată, precum şi persoana care face încasarea/depunerea. De asemenea, se va menţiona persoana care efectuează operaţiunea în registru.

3. Registrul privind evidenţa mandatelor de reprezentare şi vot
Acest registru cuprinde evidenţa mandatelor pe care unii membri ai asociaţiei le acordă altor membri pentru situaţia în care nu se pot prezenta la şedinţele Adunărilor Generale. Înregistrarea se face cronologic şi va cuprinde numele şi prenumele mandantului şi al mandatarului. Modelul mandatului de reprezentare şi vot va fi întocmit de Secretariatul asociaţiei şi aprobat de Comitetul Director.

4. Registrul privind evidenţa proceselor verbale şi a hotărârilor asociaţiei
Acest registru va cuprinde, în ordine cronologică, totalitatea proceselor verbale întocmite în cadrul asociaţiei, precum şi hotărârile şi deciziile adoptate de către organele abilitate ale acesteia.

5. Alte registre sau documente
Asociaţia va deschide şi alte registre sau documente impuse de legislaţia financiar-contabilă, precum şi cele stabilite de Adunarea Generală sau Comitetul Director.

DOCUMENTELE CARE ATESTĂ CALITATEA DE PENSIONAR

Art. 46. Calitatea de pensionar va fi atestată, pentru a deveni membru al asociaţiei, cu decizia de pensionare sau talonul de pensie, emise de organele administrative, potrivit legislaţiei pensiilor.

FUZIUNEA, DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA ASOCIAŢIEI

Art. 47. Asociaţia poate fuziona cu alte asociaţii având acelaşi scop şi obiect de activitate, prin hotărârea Adunării Generale, în condiţiile prezentului Statut şi legislaţiei României.

Art. 48. Dizolvarea şi lichidarea ANAP se fac prin hotărârea Adunării Generale, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor capitolului IX – Dizolvarea şi lichidarea, din O.G. nr. 26/2000 cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 49. ANAP se dizolvă:

a) de drept;

b) prin hotărârea judecătoriei sau a tribunalului, după caz;

c) prin hotărârea Adunării Generale.

Art. 50. ANAP se dizolvă de drept prin:

a) împlinirea duratei pentru care a fost constituită;

b) nerealizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopurilor pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 luni, de la constatarea unui astfel de fapt, nu se produce schimbarea acestei situaţii;

c) imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau Comitetului Director în conformitate cu prezentul Statut, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care, potrivit prevederilor prezentului Statut, Adunarea Generală sau, după caz, Comitetul Director trebuia să se constituie;

d) reducerea numărului de asociaţi sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost complinit timp de 3 luni.

Art. 51. Asociaţia se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate:

a) când scopul sau activitatea asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;

b) când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

c) când asociaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;

d) când asociaţia a devenit insolvabilă;

e) în cazul prevăzut la art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000.

Art. 52. Asociaţia se poate dizolva şi prin hotărârea Adunării Generale.

Art. 53. În cazul dizolvării asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice. Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, printr-o procedură stabilită ulterior de
Adunarea Generală, conform art. 60 din O.G. nr. 26/2000.
Art. 54. Membrii fondatori au hotărât ca persoana împuternicită să realizeze procedura legală de dobândire a personalităţii juridice a asociaţiei să fie dl. Manolache Constantin, în calitate de Preşedinte ales al asociaţiei.
Prezentul Statut a fost încheiat şi semnat de membrii fondatori, astăzi 06.03.2010, în Bucureşti, în 6 exemplare, fiecare având aceeaşi valoare juridică.